Privatlivspolitik


Sådan behandler vi dine personlige oplysninger hos Klinik 1 Class Frederiksberg ApS.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Klinik 1 Class Frederiksberg ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.


Klinik 1 Class

Falkoner Allé 57 1. th.

2000 Frederiksberg

CVR-nr.: 32569420

Telefon: 50713151

Mail: klinik1class@gmail.com


2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores behandlinger.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke.
Legitime interesser, der følger med behandlingen.

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.


3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., fødselsdato, køn, tidspunkt for behandlinger og gennemførte behandlinger.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb, hensynstagende forhold til helbred, etnicitet eller religion.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

rådgivere og databehandlere

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. 


6. Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos os i en periode på 5 år fra udgangen af det efterfølgende regnskabsår. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem længere, så vil alle personoplysninger vedrørende dig og/eller din virksomhed blive slettet og/eller makuleret hos os.
Såfremt du ikke har været aktiv hos os i form af booking eller køb i 24 måneder, da vil dine personlige oplysninger blive anonymiseret/slettet.

Vi kan oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor længe vi har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende behandlingsforløb, dels forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.


7. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.


8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 


Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


9. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Klinik 1 Class Aps - Falkoner Allé 57, 1. th. - 2000 Frederiksberg  - Tlf: 50713151  - email: klinik1class@gmail.com - cvr: 32569420

Webshop fra e-hjemmeside.dk